Có 1 kết quả:

夀終 thọ chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết vì tuổi già.