Có 2 kết quả:

壽材 thọ tài寿材 thọ tài

1/2

thọ tài

phồn thể

Từ điển phổ thông

quan tài

thọ tài

giản thể

Từ điển phổ thông

quan tài