Có 2 kết quả:

壽衣 thọ y寿衣 thọ y

1/2

thọ y

phồn thể

Từ điển phổ thông

áo quan, áo mặc cho người chết

thọ y

giản thể

Từ điển phổ thông

áo quan, áo mặc cho người chết