Có 2 kết quả:

时代 thời đại時代 thời đại

1/2

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời. Thuở — Triều vua — Khoảng thời gian dài có chung một tình trạng.

Một số bài thơ có sử dụng