Có 2 kết quả:

时常 thời thường時常 thời thường

1/2

Từ điển phổ thông

thường thường, thường xuyên