Có 2 kết quả:

时尚 thời thượng時尚 thời thượng

1/2

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự ưa chuộng ham thích trong một lúc nào đó của nhiều người.

Một số bài thơ có sử dụng