Có 1 kết quả:

時勢 thời thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình hình lúc bấy giờ.

Một số bài thơ có sử dụng