Có 2 kết quả:

树皮 thụ bì樹皮 thụ bì

1/2

thụ bì

giản thể

Từ điển phổ thông

vỏ cây

thụ bì

phồn thể

Từ điển phổ thông

vỏ cây