Có 1 kết quả:

受僱 thụ cố

1/1

thụ cố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm thuê, làm mướn