Có 2 kết quả:

树叶 thụ diệp樹葉 thụ diệp

1/2

thụ diệp

giản thể

Từ điển phổ thông

lá cây

thụ diệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Một số bài thơ có sử dụng