Có 2 kết quả:

售貨 thụ hoá售货 thụ hoá

1/2

thụ hoá

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng hoá để bán

thụ hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng hoá để bán