Có 2 kết quả:

授勋 thụ huân授勛 thụ huân

1/2

thụ huân

giản thể

Từ điển phổ thông

tặng huân chương, trao huân chương

thụ huân

phồn thể

Từ điển phổ thông

tặng huân chương, trao huân chương