Có 1 kết quả:

授命 thụ mệnh

1/1

thụ mệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ra lệnh, đưa mệnh lệnh