Có 2 kết quả:

授权 thụ quyền授權 thụ quyền

1/2

thụ quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

cho phép, trao quyền, uỷ quyền

thụ quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

cho phép, trao quyền, uỷ quyền