Có 1 kết quả:

授受 thụ thụ

1/1

thụ thụ

phồn & giản thể