Có 1 kết quả:

手帕 thủ mạt

1/1

thủ mạt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái khăn tay