Có 1 kết quả:

首犯 thủ phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ cầm đầu bọn người gây tội. Đoạn trường tân thanh : » Đích danh thủ phạm tên là Hoạn Thư «.