Có 2 kết quả:

手跡 thủ tích手迹 thủ tích

1/2

thủ tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

bút tích

Một số bài thơ có sử dụng

thủ tích

giản thể

Từ điển phổ thông

bút tích