Có 2 kết quả:

手写 thủ tả手寫 thủ tả

1/2

thủ tả

giản thể

Từ điển phổ thông

viết tay, chép tay

thủ tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết tay, chép tay