Có 1 kết quả:

守城 thủ thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ thành trì, không để mất vào tay giặc.

Một số bài thơ có sử dụng