Có 1 kết quả:

手肘 thủ trửu

1/1

thủ trửu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khuỷu tay