Có 2 kết quả:

乘家 thừa gia承家 thừa gia

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cai quản coi sóc mọi việc trong nhà. Đoạn trường tân thanh : » Thừa gia chẳng hết nàng Vân «.

Từ điển trích dẫn

1. Thừa kế gia nghiệp. ◇Dương Chiêu 楊昭: “Duy ngã chủ nhân, thanh bạch thừa gia, khảng khái phú tính, tứ hải giao du, cộng thức tâm hung” 惟我主人, 清白承家, 慷愾賦性, 四海交游, 共識心胸 (Nhàn chỉ thư đường tập sao閑止書堂集鈔, Bạt 跋).

Một số bài thơ có sử dụng