Có 2 kết quả:

此后 thử hậu此後 thử hậu

1/2

thử hậu

giản thể

Từ điển phổ thông

sau đấy, sau đó, sau đây