Có 1 kết quả:

暑天 thử thiên

1/1

thử thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày nóng trời, ngày hè

Một số bài thơ có sử dụng