Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

th���nch��ux��chhuy���n