Có 4 kết quả:

他们 tha môn他們 tha môn它们 tha môn它們 tha môn

1/4

tha môn

giản thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, họ, bọn nó

tha môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, họ, bọn nó

Một số bài thơ có sử dụng

tha môn

giản thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn

tha môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn