Có 1 kết quả:

聲查 thanh tra

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghe ngóng soát xét công việc.