Có 1 kết quả:

施恩 thi ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ơn cho người khác.

Một số bài thơ có sử dụng