Có 1 kết quả:

詩伯 thi bá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tài giỏi trong đám người làm thơ.

Một số bài thơ có sử dụng