Có 2 kết quả:

施禮 thi lễ詩禮 thi lễ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm lễ chào người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kinh Thi và kinh Lễ, hai bộ trong Ngũ kinh của Trung Hoa — Chỉ con nhà học hành giỏi giang. Truyện Hoa Tiên : » Nền thi lễ nếp đai cân «.

Một số bài thơ có sử dụng