Có 1 kết quả:

詩社 thi xã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn thể gồm những người làm thơ. Thơ Cao Bá Quát: » Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ an «.

Một số bài thơ có sử dụng