Có 2 kết quả:

千年蒀 thiên niên uân千年蒕 thiên niên uân

1/2

Từ điển phổ thông

cây vạn niên thanh

Từ điển phổ thông

cây vạn niên thanh