Có 1 kết quả:

少尉 thiếu uý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cấp bậc sĩ quan trong quân đội.