Có 2 kết quả:

单于 thiền vu單于 thiền vu

1/2

thiền vu

giản thể

Từ điển phổ thông

tộc Thiền Vu thuộc người Hung Nô