Có 1 kết quả:

樿旁 thiện bàng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan tài.