Có 1 kết quả:

禪讓 thiện nhượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhường mà đưa lại. Thường chỉ sự nhường ngôi vua.

Một số bài thơ có sử dụng