Có 1 kết quả:

擅權 thiện quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Chuyên quyền.