Có 1 kết quả:

水陸齋 thuỷ lục trai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là “thủy lục đạo tràng” 水陸道場.