Có 1 kết quả:

水飛機 thuỷ phi cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại máy bay đậu và di chuyển trên mặt nước được.