Có 1 kết quả:

先例 tiên lệ

1/1

tiên lệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiền lệ