Có 2 kết quả:

标明 tiêu minh標明 tiêu minh

1/2

tiêu minh

giản thể

Từ điển phổ thông

đề rõ, ghi rõ

tiêu minh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đề rõ, ghi rõ