Có 3 kết quả:

潇湘 tiêu tương潚湘 tiêu tương瀟湘 tiêu tương

1/3

tiêu tương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên một bến sông thời xưa bên Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sông Tiêu và sông Tương, thuộc địa phận tỉnh Hồ Nam. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Bến tiêu tương thiếp hãy trông sang «.

Một số bài thơ có sử dụng