Có 1 kết quả:

標示 tiêu thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nêu lên để răn dạy.