Có 1 kết quả:

接木 tiếp mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghép cây.