Có 1 kết quả:

前天 tiền thiên

1/1

tiền thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày hôm kia

Một số bài thơ có sử dụng