Có 1 kết quả:

小酌 tiểu chước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệc rượu nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng