Có 1 kết quả:

小型 tiểu hình

1/1

tiểu hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỡ nhỏ, kích thước nhỏ