Có 1 kết quả:

小丘 tiểu khâu

1/1

tiểu khâu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồi, gò, đống