Có 2 kết quả:

小販 tiểu phiến小贩 tiểu phiến

1/2

tiểu phiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

người bán hàng rong

tiểu phiến

giản thể

Từ điển phổ thông

người bán hàng rong