Có 1 kết quả:

小丑 tiểu sửu

1/1

tiểu sửu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thằng hề, vai hề